O-Bible

 圣 经
   中英对照
   英文钦定译本
   简易英文译本
 + 简体中文和合本
   繁体中文和合本

 圣经学习工具
   圣经查询
   圣经记忆
   每日查经
   幼儿园地

 圣经资源
   下载圣经
   圣经网站
   学习圣经

 
Search

 给我们发电子邮件
24:1  你 不 要 嫉 妒 恶 人 , 也 不 要 起 意 与 他 们 相 处 。
24:2  因 为 他 们 的 心 , 图 谋 强 暴 。 他 们 的 口 谈 论 奸 恶 。
24:3  房 屋 因 智 慧 建 造 , 又 因 聪 明 立 稳 。
24:4  其 中 因 知 识 充 满 各 样 美 好 宝 贵 的 财 物 。
24:5  智 慧 人 大 有 能 力 。 有 知 识 的 人 , 力 上 加 力 。
24:6  你 去 打 仗 , 要 凭 智 谋 。 谋 士 众 多 , 人 便 得 胜 。
24:7  智 慧 极 高 , 非 愚 昧 人 所 能 及 , 所 以 在 城 门 内 , 不 敢 开 口 。
24:8  设 计 作 恶 的 , 必 称 为 奸 人 。
24:9  愚 妄 人 的 思 念 , 乃 是 罪 恶 。 亵 慢 者 为 人 所 憎 恶 。
24:10  你 在 患 难 之 日 若 胆 怯 , 你 的 力 量 就 微 小 。
24:11  人 被 拉 到 死 地 , 你 要 解 救 。 人 将 被 杀 , 你 须 拦 阻 。
24:12  你 若 说 , 这 事 我 未 曾 知 道 。 那 衡 量 人 心 的 , 岂 不 明 白 吗 ? 保 守 你 命 的 , 岂 不 知 道 吗 ? 他 岂 不 按 各 人 所 行 的 , 报 应 各 人 吗 ?
24:13  我 儿 , 你 要 吃 蜜 , 因 为 是 好 的 。 吃 蜂 房 下 滴 的 蜜 , 便 觉 甘 甜 。
24:14  你 心 得 了 智 慧 , 也 必 觉 得 如 此 。 你 若 找 着 , 至 终 必 有 善 报 。 你 的 指 望 , 也 不 至 断 绝 。
24:15  你 这 恶 人 , 不 要 埋 伏 攻 击 义 人 的 家 。 不 要 毁 坏 他 安 居 之 所 。
24:16  因 为 义 人 虽 七 次 跌 倒 , 仍 必 兴 起 。 恶 人 却 被 祸 患 倾 倒 。
24:17  你 仇 敌 跌 倒 , 你 不 要 欢 喜 。 他 倾 倒 , 你 心 不 要 快 乐 。
24:18  恐 怕 耶 和 华 看 见 就 不 喜 悦 , 将 怒 气 从 仇 敌 身 上 转 过 来 。
24:19  不 要 为 作 恶 的 心 怀 不 平 。 也 不 要 嫉 妒 恶 人 。
24:20  因 为 恶 人 终 不 得 善 报 。 恶 人 的 灯 也 必 熄 灭 。
24:21  我 儿 , 你 要 敬 畏 耶 和 华 与 君 王 。 不 要 与 反 覆 无 常 的 人 结 交 。
24:22  因 为 他 们 的 灾 难 , 必 忽 然 而 起 。 耶 和 华 与 君 王 所 施 行 的 毁 灭 , 谁 能 知 道 呢 ?
24:23  以 下 也 是 智 慧 人 的 箴 言 。 审 判 时 看 人 情 面 , 是 不 好 的 。
24:24  对 恶 人 说 , 你 是 义 人 的 , 这 人 万 民 必 咒 诅 , 列 邦 必 憎 恶 。
24:25  责 备 恶 人 的 , 必 得 喜 悦 。 美 好 的 福 , 也 必 临 到 他 。
24:26  应 对 正 直 的 , 犹 如 与 人 亲 嘴 。
24:27  你 要 在 外 头 预 备 工 料 , 在 田 间 办 理 整 齐 , 然 后 建 造 房 屋 。
24:28  不 可 无 故 作 见 证 , 陷 害 邻 舍 。 也 不 可 用 嘴 欺 骗 人 。
24:29  不 可 说 , 人 怎 样 待 我 , 我 也 怎 样 待 他 , 我 必 照 他 所 行 的 报 复 他 。
24:30  我 经 过 懒 惰 人 的 田 地 , 无 知 人 的 葡 萄 园 。
24:31  荆 棘 长 满 了 地 皮 , 刺 草 遮 盖 了 田 面 , 石 墙 也 坍 塌 了 。
24:32  我 看 见 就 留 心 思 想 , 我 看 着 就 领 了 训 诲 。
24:33  再 睡 片 时 , 打 盹 片 时 , 抱 着 手 躺 卧 片 时 ,
24:34  你 的 贫 穷 , 就 必 如 强 盗 速 来 , 你 的 缺 乏 , 仿 佛 拿 兵 器 的 人 来 到 。