O-Bible

 圣 经
   中英对照
   英文钦定译本
   简易英文译本
 + 简体中文和合本
   繁体中文和合本

 圣经学习工具
   圣经查询
   圣经记忆
   每日查经
   幼儿园地

 圣经资源
   下载圣经
   圣经网站
   学习圣经

 
Search

 给我们发电子邮件
12:1  所 以 弟 兄 们 , 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 , 将 身 体 献 上 , 当 作 活 祭 , 是 圣 洁 的 , 是 神 所 喜 悦 的 。 你 们 如 此 事 奉 , 乃 是 理 所 当 然 的 。
12:2  不 要 效 法 这 个 世 界 。 只 要 心 意 更 新 而 变 化 , 叫 你 们 察 验 何 为 神 的 善 良 , 纯 全 可 喜 悦 的 旨 意 。
12:3  我 凭 着 所 赐 我 的 恩 , 对 你 们 各 人 说 , 不 要 看 自 己 过 于 所 当 看 的 。 要 照 着 神 所 分 给 各 人 信 心 的 大 小 , 看 得 合 乎 中 道 。
12:4  正 如 我 们 一 个 身 子 上 有 好 些 肢 体 , 肢 体 也 不 都 是 一 样 的 用 处 。
12:5  我 们 这 许 多 人 , 在 基 督 里 成 为 一 身 , 互 相 联 络 作 肢 体 , 也 是 如 此 。
12:6  按 我 们 所 得 的 恩 赐 , 各 有 不 同 。 或 说 预 言 , 就 当 照 着 信 心 的 程 度 说 预 言
12:7  或 作 执 事 , 就 当 专 一 执 事 。 或 作 教 导 的 , 就 当 专 一 教 导 。
12:8  或 作 劝 化 的 , 就 当 专 一 劝 化 。 施 舍 的 就 当 诚 实 。 治 理 的 , 就 当 殷 勤 。 怜 悯 人 的 , 就 当 甘 心 。
12:9  爱 人 不 可 虚 假 , 恶 要 厌 恶 , 善 要 亲 近 。
12:10  爱 弟 兄 , 要 彼 此 亲 热 。 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 让 。
12:11  殷 勤 不 可 懒 惰 。 要 心 里 火 热 。 常 常 服 事 主 。
12:12  在 指 望 中 要 喜 乐 。 在 患 难 中 要 忍 耐 。 祷 告 要 恒 切 。
12:13  圣 徒 缺 乏 要 帮 补 。 客 要 一 味 地 款 待 。
12:14  逼 迫 你 们 的 , 要 给 他 们 祝 福 。 只 要 祝 福 , 不 可 咒 诅 。
12:15  与 喜 乐 的 人 要 同 乐 。 与 哀 哭 的 人 要 同 哭 。
12:16  要 彼 此 同 心 。 不 要 志 气 高 大 , 倒 要 俯 就 卑 微 的 人 。 ( 人 或 作 事 ) 不 要 自 以 为 聪 明 。
12:17  不 要 以 恶 报 恶 , 众 人 以 为 美 的 事 , 要 留 心 去 作 。
12:18  若 是 能 行 , 总 要 尽 力 与 众 人 和 睦 。
12:19  亲 爱 的 弟 兄 , 不 要 自 己 伸 冤 , 宁 可 让 步 , 听 凭 主 怒 。 ( 或 作 让 人 发 怒 ) 因 为 经 上 记 着 , 主 说 , 伸 冤 在 我 。 我 必 报 应 。
12:20  所 以 , 你 的 仇 敌 若 饿 了 , 就 给 他 吃 。 若 渴 了 , 就 给 他 喝 。 因 为 你 这 样 行 , 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 头 上 。
12:21  你 不 可 为 恶 所 胜 , 反 要 以 善 胜 恶 。