O-Bible

 圣 经
   中英对照
   英文钦定译本
   简易英文译本
 + 简体中文和合本
   繁体中文和合本

 圣经学习工具
   圣经查询
   圣经记忆
   每日查经
   幼儿园地

 圣经资源
   下载圣经
   圣经网站
   学习圣经

 
Search

 给我们发电子邮件
12:1  喜 爱 管 教 的 , 就 是 喜 爱 知 识 。 恨 恶 责 备 的 , 却 是 畜 类 。
12:2  善 人 必 蒙 耶 和 华 的 恩 惠 。 设 诡 计 的 人 , 耶 和 华 必 定 他 的 罪 。
12:3  人 靠 恶 行 不 能 坚 立 。 义 人 的 根 , 必 不 动 摇 。
12:4  才 德 的 妇 人 , 是 丈 夫 的 冠 冕 。 贻 羞 的 妇 人 , 如 同 朽 烂 在 她 丈 夫 的 骨 中 。
12:5  义 人 的 思 念 是 公 平 。 恶 人 的 计 谋 是 诡 诈 。
12:6  恶 人 的 言 论 , 是 埋 伏 流 人 的 血 。 正 直 人 的 口 , 必 拯 救 人 。
12:7  恶 人 倾 覆 , 归 于 无 有 。 义 人 的 家 , 必 站 得 住 。
12:8  人 必 按 自 己 的 智 慧 被 称 赞 。 心 中 乖 谬 的 , 必 被 藐 视 。
12:9  被 人 轻 贱 , 却 有 仆 人 , 强 如 自 尊 , 缺 少 食 物 。
12:10  义 人 顾 惜 他 牲 畜 的 命 。 恶 人 的 怜 悯 , 也 是 残 忍 。
12:11  耕 种 自 己 田 地 的 , 必 得 饱 食 。 追 随 虚 浮 的 , 却 是 无 知 。
12:12  恶 人 想 得 坏 人 的 网 罗 。 义 人 的 根 , 得 以 结 实 。
12:13  恶 人 嘴 中 的 过 错 , 是 自 己 的 网 罗 。 但 义 人 必 脱 离 患 难 。
12:14  人 因 口 所 结 的 果 子 , 必 饱 得 美 福 。 人 手 所 作 的 , 必 为 自 己 的 报 应 。
12:15  愚 妄 人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 看 为 正 直 。 惟 智 慧 人 , 肯 听 人 的 劝 教 。
12:16  愚 妄 人 的 恼 怒 , 立 时 显 露 。 通 达 人 能 忍 辱 藏 羞 。
12:17  说 出 真 话 的 , 显 明 公 义 。 作 假 见 证 的 , 显 出 诡 诈 。
12:18  说 话 浮 躁 的 , 如 刀 刺 人 。 智 慧 人 的 舌 头 , 却 为 医 人 的 良 药 。
12:19  口 吐 真 言 , 永 远 坚 立 。 舌 说 谎 话 , 只 存 片 时 。
12:20  图 谋 恶 事 的 , 心 存 诡 诈 。 劝 人 和 睦 的 , 便 得 喜 乐 。
12:21  义 人 不 遭 灾 害 恶 人 满 受 祸 患 。
12:22  说 谎 言 的 嘴 , 为 耶 和 华 所 憎 恶 。 行 事 诚 实 的 , 为 他 所 喜 悦 。
12:23  通 达 人 隐 藏 知 识 。 愚 昧 人 的 心 , 彰 显 愚 昧 。
12:24  殷 勤 人 的 手 必 掌 权 。 懒 惰 的 人 必 服 苦 。
12:25  人 心 忧 虑 , 屈 而 不 伸 。 一 句 良 言 , 使 心 欢 乐 。
12:26  义 人 引 导 他 的 邻 舍 。 恶 人 的 道 , 叫 人 失 迷 。
12:27  懒 惰 的 人 , 不 烤 打 猎 所 得 的 。 殷 勤 的 人 , 却 得 宝 贵 的 财 物 。
12:28  在 公 义 的 道 上 有 生 命 。 其 路 之 中 , 并 无 死 亡 。